تبلیغات
صاحبان سبز - جزییات انحلال حزب مشاركت و سازمان مجاهدین به نقل از دادستان تهران

صاحبان سبز

دادستان تهران با انتشار یادداشتی سیر انحلال احزاب مشاركت و سازمان مجاهدین (انقلاب اسلامی) را تشریح و تأكید كرد هرگونه فعالیت این احزاب ممنوعیت و پیگرد قانونی دارد:

یكی از ویژگی‌های انتخابات دهم ریاست جمهوری، قضایا و حوادثی بود كه پس از آن رخ داد و قوه قضاییه را با چالش‌های مختلف مواجه ساخت. یكی از این چالش‌ها، مواضع برخی احزاب سیاسی نسبت به این حوادث و نقش آنان در قضایای پس از انتخابات است. اعلام نتیجه انتخابات و نارضایتی برخی کاندیداها و جریانات سیاسی از این نتیجه منجر به، اقداماتی با هدف مقابله با نظام از طریق تظاهرات خیابانی و اغتشاشات شد. این اغتشاش‌ها سبب شد دستگاه‌های اجرایی، نهادهای انتظامی، امنیتی و مراجع قضایی، به طور مستقیم یا غیرمستقیم با مشكلات ناشی از این حوادث دست و پنجه نرم كنند.

تدارك برگزاری تظاهرات خیابانی و درگیر كردن نظام اسلامی با بحران اجتماعی و نقش برخی احزاب سیاسی در شعله ور كردن اعتراض‌ها، موجب گردید دادستان وقت در كیفرخواست صادره علیه اعضای دو حزب مشاركت و سازمان مجاهدین انقلاب اسلامی، ضمن تقاضای تعقیب اعضای اصلی، خواستار انحلال این دو حزب شود، اما از سوی یکی از شعب دادگاه انقلاب اسلامی در این راستا اقدامی صورت نگرفت. از سوی دیگر كمیسیون موضوع ماده‌ی 10 "قانون فعالیت احزاب، جمعیت‌ها و انجمن‌های سیاسی و صنفی و انجمن‌های اسلامی یا اقلیت‌های دینی شناخته شده" مصوب 1360، با توجه به عملكرد این دو حزب در سال‌های گذشته به ویژه در جریانات اخیر، با ارسال گزارشی به دادگاه‌های انقلاب اسلامی تهران، خواستار انحلال این احزاب مذكور شد. سرانجام كمیسیون مذکور مطابق بند 3 ماده ی 17 این قانون،[1] رأساً نسبت به توقیف پروانه ی احزاب یاد شده اقدام نمود. در پی ارسال این گزارش، دادستانی تهران استدلال کرد كه انحلال حزب در صلاحیت دادگاه‌ها است، در رایزنی های قضایی در خصوص صلاحیت رسیدگی دادگاه ها با توجه به اطلاق بند 4 ماده ی 17 قانون احزاب، اختلاف نظر وجود داشت؛ این نظرات به شرح زیر بیان و بررسی می شود.

1. صلاحیت دادگاه كیفری استان

برخی با توجه به ماده‌ی 13 قانون احزاب كه مقرر می‌دارد: «مرجع رسیدگی به شكایات گرو ه‌ها از كمیسیون موضوع ماده 10، محاكم دادگستری با رعایت اصل 168 قانون اساسی می‌باشد و رأی صادره قطعی است»، دادگاه كیفری استان را صالح به رسیدگی می‌دانند. به این نظر ایراد وارد است؛ زیرا اولاً، قانون، جرم سیاسی را تعریف نكرده است. ثانیاً، هیأت منصفه‌ی سیاسی تشكیل نشده است و آنچه امروزه تحت عنوان هیأت منصفه فعالیت دارد، مربوط به پرونده‌های مطبوعاتی است؛ ثالثاً، پرسش این است که آیا انحلال حزب، مصداق جرم سیاسی است؟ یا آنکه اقدامی حقوقی برای جلوگیری از فعالیت احزاب قانونی دارای پروانه است. این استدلال‌ها، رسیدگی به درخواست انحلال احزاب در دادگاه كیفری استان را با اشكال مواجه می‌ساخت؛ زیرا، تشكیل این دادگاه، منوط به تعریف جرم سیاسی و تشكیل هیأت منصفه بود كه تحقق آن موكول به زمان نامشخصی بوده و تضمینی برای رسیدگی در دادگاه صالح نداشت.

2. صلاحیت دادگاه حقوقی

برخی معتقدند با توجه به رویه‌ی جاری در رفع توقیف مطبوعات، مبنی بر این كه معترض می‌تواند با تقاضای صدور دستور موقت از محاكم حقوقی و تقدیم دادخواست در ماهیت، اقدام كند، در خصوص انحلال احزاب نیز با توجه به تبصره‌ی 2 ماده‌ی 15 قانون احزاب[2]، می توان به صلاحیت دادگاه حقوقی قائل شد. شیوه‌ای كه حزب مشارکت با تقدیم دادخواست ابطالِ تصمیم كمیسیون ماده‌ی 10 اتخاذ كرد، بر همین استدلال استوار است.

3. صلاحیت دادگاه جزایی

برخی معتقدند صلاحیت مربوط به انحلال احزاب، تابعی از تخلفات احزاب به شرح ماده ی 16 قانون مذكور[3] است. در این ماده، مصادیق تخلفات احصاء گردیده كه حسب مورد می تواند در زمره‌ی صلاحیت‌های دادگاه‌های عمومی یا انقلاب قرار گیرد. بر پایه‌ی این استدلال، اگر تخلفات احزاب مانند تخلفات مندرج در بندهای "د" و "ه" از سنخ جرایم عمومی باشد، صلاحیت رسیدگی با دادگاه عمومی جزایی است و اگر جرایم ارتكابی در صلاحیت دادگاه‌های انقلاب اسلامی باشد، مانند تخلفات مندرج در بندهای "و" و "ی"، می‌توان درخواست انحلال را به دادگاه‌های انقلاب ارجاع كرد و بر همین مبنا، از آن‌جاکه اعضای اصلی احزاب مذكور، به اتهام جرایم امنیتی تحت تعقیب قرار گرفته و محكوم شده اند، می‌توان دادگاه انقلاب اسلامی را مرجع صالح دانست. بر پایه‌ی این نظریه، دادگاه انقلاب اسلامی تهران می‌تواند به این گونه درخواست‌ها رسیدگی نماید و بدین دلیل که درخواست مذكور از سوی كمیسیون ماده ی 10 قانون احزاب، ارائه شده بود و در قانون احزاب نیز راهكاری برای رسیدگی به درخواست انحلال تعیین نشده است، استنباط دادگاه رسیدگی‌كننده بر این اساس استوار بود كه دعوای مطروحه ترافعی نبوده و مستلزم حضور نمایندگان یا وكلای احزاب نمی‌باشد. ضمن آنکه، ماده‌ی 13 قانون مذكور، این تصمیم را قطعی اعلام كرده‌است.

اقدام دیگری كه در این زمینه صورت گرفت، تقدیم دادخواست ابطال تصمیم کمیسیون ماده‌ی 10 و صدور دستور موقت برای رفع توقیف از سوی حزب مشاركت به یکی از شعب دادگاه عمومی حقوقی مستقر در مجتمع قضایی شهید بهشتی بود؛ درخواست صدور دستور موقت، از سوی دادگاه رد شد؛ كمیسیون ماده‌ی 10 نیز با این استدلال كه درخواست انحلال به دادگاه تقدیم شده است، نیازی به دفاع در پرونده‌ی مطروحه در شعبه‌ی مذکور از مجتمع قضایی شهید بهشتی ندید؛ در نتیجه، دادگاه انقلاب اسلامی تهران، به موجب دادنامه‌ها ی شماره ی 1468 و 1469 - 1389 حكم انحلال احزاب مذكور را صادر كرد؛ به موجب این حکم از آنجاکه دادگاه، طرف دعوی را كمیسیون ماده‌ی 10 قانون فعالیت احزاب می‌دانست، دادنامه را به كمیسیون مذكور ابلاغ نمود. استدلال دادگاه رسیدگی كننده بر این نکته استوار بود كه نیازی به ابلاغ دادنامه به احزاب نیست؛ زیرا، آنها طرف دعوا نبوده اند.

نكته‌ی دیگر این كه، دادنامه‌ی صادره از دادگاه انقلاب، پیش از دادنامه‌ی صادره از دادگاه شهید بهشتی صادر شد، اما، مناقشه‌ی این احزاب كه پس از صدور حكم دادگاه انقلاب مطرح شد، موجب گردید موجی از تبلیغات منفی علیه قوه قضاییه به‌راه افتد. آن‌ها با انتشار دادنامه‌ای در فضای مجازی، حكم شعبه‌ی دادگاه انقلاب اسلامی تهران را بی اثر دانسته و سخنگوی قوه‌ی قضاییه را به بیان ادعای كذب متهم نموده و وانمود كردند كه چنین حكمی صادر نشده است. احزاب مذکور پس از انتشار بخشی از حكم در برخی روزنامه‌ها و ابلاغ آن به كمیسیون ماده‌ی 10، آن را غیرقانونی تلقی كردند. مقاومت و مناقشه‌ی این احزاب در برابر دادنامه‌ی صادره از دادگاه انقلاب اسلامی تهران، نشان داد كه این احزاب به قوانین و احكام قضایی احترام نمی‌گذارند و صرفاً احكام و تصمیماتی را قبول دارند كه به نفع آن‌ها باشد.

صر‌ف‌نظر از این مناقشات، چالش عمده در این زمینه، فقدان رویه‌ی قضایی منسجم در مقابله با جرایم و تخلفات احتمالی احزاب و گروه‌های سیاسی دارای پروانه است. در حال حاضر با توجه به صدور حکم انحلال به شرح فوق، هرگونه فعالیت این دو حزب ممنوعیت و پیگرد قانونی دارد. انتظار می‌رود این چالش با همكاری حقوق‌دانان و قضات، با حفظ حقوق احزابی كه در چهارچوب قوانین كشور فعالیت سیاسی می‌كنند، برطرف شود. در مورد غیرقانونی بودن فعالیت‌های برخی احزاب، همچنین می توان به دادنامه‌ی شماره‌ی2813-2853 -1381/11/28 صادره‌ی از یکی از شعب دادگاه‌های تجدیدنظر تهران اشاره كرد كه به موجب آن نهضت آزادی غیرقانونی محسوب شده است، اما تا كنون به طور رسمی اعلام نشده است.

اظهارات اخیر رییس محترم قوه‌ی قضاییه مبنی بر آمادگی ارسال لایحه‌ی جرم سیاسی[4] را باید به فال نیك گرفت.به نظر می رسد با تصویب این لایحه، مناقشه‌های موجود در خصوص تفاوت جرم سیاسی و امنیتی مرتفع شود.[5]

 پی‌نوشت‌ها:

[1]ماده ی 17 قانون «فعالیت احزاب، جمعی تها و انجمن های سیاسی و صنفی و انجمنهای اسلامی یا اقلیت های دینی شناخته شده»: در صورتی كه فعالیت تشكیلاتی یك گروه، منشاء تخلفات مذكور در ماده 16 باشد، كمیسیون می تواند بر حسب مورد به تفصیل زیر عمل نماید:

1-تذكر كتبی؛ 2- اخطار؛ 3-توقیف پروانه؛ 4-تقاضای انحلال از دادگاه. »

[2]تبصره :2 «ظرف یك ماه از تاریخ ابلاغ توقیف و یا اعلان آن در یكی از روزنامه های كثیرالانتشار، گروهی كه پروانه او توقیف شده است، می‌تواند به دادگاه شكایت كند.دادگاه ظرف سه ماه رسیدگی نموده، رأی قطعی صادر خواهد نمود. »

[3]«گروه های موضوع این قانون باید در نشریات،اجتماعات و فعالیت‌های دیگر خود از ارتكاب موارد زیر خودداری كنند:

الف. ارتكاب افعالی كه به نقض استقلال كشور منجر شود؛

ب. هر نوع ارتباط، مبادله اطلاعات، تبانی و مواضعه با سفارت خانه ها، نمایندگی ها، ارگان های دولتی و احزاب كشورهای خارجی در هر سطح و به هر صورت كه به آزادی، استقلال، وحدت ملی و مصالح جمهوری اسلامی ایران مضر باشد؛

ج. دریافت هرگونه كمك مالی و تداركاتی از بیگانگان؛

د. نقض آزادی های مشروع دیگران؛

ه. ایراد تهمت، افتراء و شایعه پراكنی؛

و. نقض وحدت ملی و ارتكاب اعمالی u1670 چون طرح ریزی برای تجزیه كشور؛

ز. تلاش برای ایجاد و تشدید اختلاف میان صفوف ملت با استفاده از زمینه‌های متنوع فرهنگی و مذهبی و نژادی موجود در جامعه ایران؛

ح. نقض موازین اسلامی و اساس جمهوری اسلامی؛

ط. تبلیغات ضد اسلامی و پخش كتب و نشریات مضله؛

ی. اختفاء و نگهداری و حمل اسلحه و مهمات غیرمجاز.»

[4]روزنامه ی شرق: «آمادگی قوه ی قضاییه برای تعریف جرم سیاسی »، )شماره ی 1099-8/8/1389، ص1)

[5]روزنامه ی خبر: «در تعریف جرم سیاسی نباید تعلل كرد »، )شماره ی 3423-9/8/1389، ص3)
  

فیلم‌ اتاق خواب دختران در تلویزیون حامیان موسوی!
فیلم‌ اتاق خواب دختران در تلویزیون حامیان موسوی! بنیاد ضدانقلابی «ایران ندا» که متشکل از گروهی از هنرمندان، نویسندگان و روزنامه‌نگاران سکولار و فراری است، فعالیت خود را در قالب پروژه دریافت فیلم از "یک روز زندگی ایرانیان" آغاز کرد.

بنیاد ضدانقلابی «ایران ندا» به منظور جمع‌آوری اخبار و حوادث احتمالی 16 آذر روز و با هدف سیاه‌نمایی علیه نظام جمهوری اسلامی ایران از طریق ساخت فیلم مستند در قالب پروژه‌ای تحت عنوان «یک روز از زندگی ایرانیان» خواستار تهیه فیلم و ارسال آن برای این بنیاد توسط ایرانیان داخل و خارج از کشور شده است.


به گزارش باشگاه خبرنگاران از مشرق،‌ اما به گفته کارشناسان فرهنگی و رسانه‌ای این پیشنهاد بیش از هر چیز برای ورود به
زندگی خصوصی ایرانیان طرح ریزی شده است. در بخشی از اطلاعیه بنیاد "ایران ندا" که بر روی صفحه آزمایشی سایت اینترنتی بنیاد مزبور درج شده، خطاب به ایرانیان چنین آمده است: «بیائید در کاری مشترک، یک روز معین از زندگی ایرانیان... را برای نسل‌های آینده ثبت کنیم.» به عبارت دیگر آنها انتظار دارند مردم ایران با تصویربرداری از خصوصی‌ترین مکان‌ها و لحظات زندگی خود و ارسال آن برای این تشکیلات در پیش‌برد این پروژه که حیازدایی از جوامع ایمانی یکی از اهداف آن است، مشارکت کنند. البته تصویربرداری از لحظات سیاسی و در واقع عملی سازی پروژه «روزنامه نگاری شهروندی» (Citizen journalism) یعنی جاسوس‌سازی از مردم جوامع هدف نیز از ابعاد دیگر ماجراست. چرا که با تمرین فیلم‌بردرای و عکس‌برداری از لحظات بحرانی موجود در جوامع هدف، بخشی از منابع خبری و خوراک رسانه‌ای مورد نیاز رسانه‌های غربی نیز تامین خواهد شد. خبرنگاری شهروندی یکی از سرخط‌های مهم پروژه «جهانی‌سازی» است که در قالب ارسال خبر، عکس، فیلم و گزارش‌های مردمی از کشورهای مورد نظر در راستای طرح براندازی حکومت‌ها (Regim Change) عملی می‌شود و نمونه آن در "انقلاب های رنگین" اروپای شرقی بارها به مرحله اجرا در آمد که به طور مثال می توان به اجرای این پروژه در گیرو دار انقلاب نارنجی اوکراین اشاره کرد تا حدی که دانشگاه هاروارد در مطلب مفصل 21 صفحه ای به نقش رسانه های دیجیتال در تسریع پروژه روزنامه نگاری شهروندی و بسیج نیروهای پراکنده اپوزسیون برای براندازی نظام حاکم پرداخته است. پس از ناآرامی های بعد از انتخابات ریاست جمهوری در ایران "SIMA"مرکز دیگری که زیر مجموعه بنیاد "NED"  فعال است و به صورت خاص بر روی رسانه ها کار می کند جزوات مفصلی در تعریف و تئوریزه کردن روزنامه نگاری شهروندی ارائه داد که در نهایت به قول این مراکز به تغییرات سریع سیاسی- به عبارتی کودتا در قدرت- می انجامد.
سایت ایران ندا به تحریم‌های اینترنتی امریکا علیه ایران اشاره کرده و ادامه می‌دهد: «ایرانی‌ها، به خصوص دختران و پسران جوان... به بهانه اِعمال تحریمات دولت آمریکا، از شرکت در حرکت جهانی "یک روز زندگی" محروم شدند.» ایران ندا اینگونه از اجرای یکی از برنامه‌های پروژه جهانی‌سازی (
Globalization) غرب یعنی حرکت جهانی "یک روز زندگی" به طور ناخواسته پرده‌بر‌داری می‌کند.
ایران ندا سپس با لحن اعتراضی نسبت به دولت امریکا، این کار را توجیه‌ناپذیر دانسته و می‌نویسد: «ایران ندا در مقابله با این تبعیض آشکار و توجیه‌ناپذیر، در اولین حرکت
مردم ‌نهاد خود از تمام ایرانیان در هر کجا که هستند، دعوت می‌کند تا با هر دوربینی که در اختیار دارند در هشتم آذر ماه سال جاری از زندگی خود، دوروبری‌ها، حوادث روزمره یا استثنائی که در این روز معین با آن مواجه می‌شوند تصویربرداری کنند و به "ایران ندا" ارسال تا در یک فیلم مستند بلند شرکت کنند.»
به گفته این تشکیلات، تهیه‌کننده این فیلم بلند مستند، "ایران ندا" است و کارگردانی و تدوین فیلم به عهده "رضا علامه‌زاده"، از اعضای موسس ایران ندا خواهد بود.


همچنین به گفته ایران ندا، ایرانیانی که تمایل دارند تا فیلم‌های خصوصی‌اشان منتشر شود، می‌توانند فیلم را به "کمیته انتخاب طرح" که متشکل از رضا دقتی، آرش سبحانی، محبوبه عباسقلی زاده، رضا علامه زاده و مهدی جامی است ارسال کنند. افراد یاد شده از چهره‌های رسانه‌ای و هنری سابقا
اصلاح‌طلب و ضدانقلاب امروز مقیم خارج از کشور هستند. 
همین‌طور از فیلم‌های خصوصی و یا سیاسی ارسالی علاوه بر استفاده در فیلم مذکور، در صورتی که قابل نمایش تشخیص داده شود، در شکل ارسال شده یا با کمی تغییر در تدوین (به خواسته تشکیلات یاد شده) به شکل مستقل در سایت این پروژه به نام و نام خانوادگی ارسال کننده در اختیار کاربران قرار خواهد گرفت تا همگان به تماشای فیلم‌های خصوصی زنان، مردان، جوانان و همسران ایرانی بنشینند. علاوه بر این زمانی که پخش برنامه‌های تلویزیون "ایران ندا" آغاز شود این ویدئوها نیز در برنامه‌های آن مورد استفاده قرار خواهد گرفت تا گستره بینندگان لحظات محرمانه خانواده‌های ایرانی افزایش یابد. 
ایران ندا برای تشویق افراد به اهداء
جایزه نیز اشاره و تاکید می‌کند که نه تنها نام سازنده به شکل رسمی در تیتراژ فیلم خواهد آمد بلکه فیلم او در یک مسابقه بزرگ هنری شرکت داده می شود و به ده ویدئو جوائزی اهدا خواهد شد.


دست اندرکاران «ایران ندا» برای فراگیر کردن این طرح نوشته‌اند: «هر فرمتی از ویدئو قابل ارسال خواهد بود. البته اگر برای کسی امکان فیلمبرداری با دوربین دیجیتال (با استفاده از مینی دی وی با حافظه) وجود داشته باشد بهتر است از آن استفاده کند، ولی تصویر دوربین تلفن همراه هم به شرط برخورداری از کیفیت مناسب به همان اندازه شانس انتخاب شدن در فیلم نهائی را خواهد داشت.»
«بنیاد ایران ندا» که در 14 مرداد ماه با صدور اطلاعیه و برگزاری نشستی در کالیفرنیای آمریکا اعلام موجودیت کرد، در ظاهر موسسه‌ای غیرانتفاعی است که در کالیفرنیا ثبت شده و هدف خود را رسیدن به رسانه‌ای متفاوت و مردم نهاد از طریق راه‌اندازی شبکه تلویزیونی با مشارکت ایرانیان و ارسال تصاویر خصوصی توسط آنها اعلام کرده است و هم اکنون طرح های آن از سوی سایت‌های وابسته به
ارگان‌های امنیتی ایالات متحده امریکا شامل گویا، ایرانیان، سی‌میل و تهران ریویو تبلیغ می‌شود.


این تلویزیون ماهواره‌ای را «معصومه علی نژاد» - مشهور به مصی علی نژاد - که اکنون نام مسیح را برای خود برگزیده است به اتفاق «شهرنوش پارسی پور» و «رامین جهانبگلو» که در جریان حوادث بعد از انتخابات بازداشت و سپس به قید وثیقه از زندان آزاد شد،اجرا می کنند که البته طراحی و ساماندهی چنین طرحی از این بدنه و تجربیات آنها دور از ذهن به نظر می آید.
شاید این طرح را باید یک برنامه آزمایشی برای
سنجش امکان اجرای طرح‌های آینده سازمان‌های اطلاعاتی و جاسوسی غرب از جمله طرح‌هایی چون خبرنگاری شهروندی در جوامعی چون ایران دانست. چنانکه پیش از این نیز برخی سایت‌های غیراخلاقی از کابران اینترنتی خواسته بودند: «هر ساعتی که از خواب برمی‌خیزید از چهرۀ خود تصویری ثبت کنید و برای «....» ارسال کنید. مهم نیست در چه حالتی هستید. بهترین حالت شما، طبیعی‌ترین حالت شماست. نوع دوربینی که با آن عکاسی می‌کنید هم مهم نیست. تصاویر خود را به آدرس ما ارسال فرمایید. تصاویر بدون نام یا نشانی از صاحب تصویر درج خواهد شد.»
 همچنین در این وبلاگ که تاکنون بیش از ده‌ها عکس از کاربران در بستر خواب منتشر کرده، تصویر خواب‌آلود پسران و دخترانی دیده می‌شود که با لباس خواب از خود عکس‌برداری کرده‌اند.


 

پایگاه خبری موسوی: گسترش بسیج یعنی نابودی آرزوهای اصلاحات
پایگاه خبری موسوی:
وبسایت موسوی با اظهار نگرانی عمیق از آغاز پروژه های فرهنگی در بسیج كه با هدف مقابله با تهدیدات نرم آمریكا و صهیونیسم شكل گرفته، گسترش بسیج را مترادف با نابودی آرزوهای نیمه جان جبهه اصلاحات خواند

وبسایت منتشر كننده افاضات میرحسین موسوی از گسترش سازمان بسیج مستضعفین ابراز نگرانی كرد.

به گزارش صراط نیوز ، جرس كه گسترش بسیج را مترادف با نابودی آرزوهای نیمه جان جبهه اصلاحات می خواند نوشت:شنیده های جرس حکایت از آن دارد که برای آمادگی برای سرکوب همه جانبه تر مخالفان نظام اسلامی، سازمان بسیج مستضعفین چندین برابر گسترش یافته، از سپاه جدا شده و مستقیما تحت امر رهبری قرار می گیرد.

این پایگاه خبری كه از اخبار خود را از لندن منتشر می كند در ادامه با اظهار نگرانی عمیق از آغاز پروژه های فرهنگی در بسیج كه با هدف مقابله با تهدیدات نرم آمریكا و صهیونیسم شكل گرفته در تحلیلی خیالی نوشت:
سازمان گسترش یافته بسیج به دو نیرو تقسیم می شود: نیروی نظامی و نیروی فرهنگی. پرداختن نیروی بسیج فرهنگی به سرچشمه ها خواهد بود. نیروی بسیج فرهنگی شبکه ای گسترده در تمام لایه های اجتماعی شهری و روستائی و عشایر است که معلمان آن در سه سطح استاد، سرمربی و مربی وظیفه تبیین و تشریح مفاد حکومت ولائی را انجام خواهند داد. روحانیون ستون فقرات نیروی بسیج فرهنگی را به عهده دارند. بسیج فرهنگی از دبستان آغاز می شود و در دوره راهنمائی و دبیرستان به اوج خود می رسد.
گفتنی است جریان اصلاحات آمریكایی كه همه هویت و توان خود را در كودتای ناكام سال گذشته خرج كرد طی یك دهه گذشته بیشترین نقش را در تضعیف بسیج داشته و هم اكنون بیم آن دارند كه با افزایش اقتدار و بصیرت بسیج دیگر مجالی برای اجرای پروژه های موسوم به انقلاب مخملی ایجاد نگردد.

نظرات() 
Can you stretch to get taller?
یکشنبه 15 مرداد 1396 11:44 ب.ظ
My partner and I stumbled over here different website and thought I
might as well check things out. I like what I see so now i am following you.
Look forward to going over your web page yet again.
 
لبخندناراحتچشمک
نیشخندبغلسوال
قلبخجالتزبان
ماچتعجبعصبانی
عینکشیطانگریه
خندهقهقههخداحافظ
سبزقهرهورا
دستگلتفکر

آمار وبلاگ

  • کل بازدید :
  • بازدید امروز :
  • بازدید دیروز :
  • بازدید این ماه :
  • بازدید ماه قبل :
  • تعداد نویسندگان :
  • تعداد کل پست ها :
  • آخرین بازدید :
  • آخرین بروز رسانی :